SYSTEMICKÉ KONŠTELÁCIE

s Ivanom Pavlovičom

Piatok 15. novembra 2019 o 12:15

 

Systemické konštelácie sú zážitkovou metódou, ktorá vychádza z práce Berta Hellingera, ktorý hľadal cesty ako uvádzať narušené a nefunkčné rodinné systémy opäť do rovnováhy. Táto metóda však umožňuje pracovať aj so snami, s telesnými symptómami, pracovnými organizáciami – so všetkým, kde existuje systém prvkov/častí/rôl, ktoré sa nachádzajú v rámci daného systému. Využíva pri tom ich priestorové usporiadanie a umožňuje uvidieť tieto prvky vo vzajomných vzťahoch a dynamikách.

V rámci rodiny z ktorej pochádzame, alebo ktorú vytvárame, sme prepojení aj s minulými generáciami, čo zásadne formuje naše videnie sveta, to ako myslíme, cítime a konáme. Pomocou tejto metódy sa odkrývajú rôzne zapletenia s osudmi členov našej pôvodnej rodiny a rodu a to aký vplyv na nás majú. Akonáhle je zapletenie evidentné a uznané, je možné sa z neho vymaniť a začať žiť inak. Postupným prebudovávaním systému sa tak nachádza jeho vnútorný poriadok a každý člen systému nachádza postupne svoje “správne” miesto, čím sa vytvára riešenie pre daný systém.

Workshop bude zameraný na hlbšie, hlavne teoretické priblíženie tejto metódy. Pozornosť bude venovaná indikáciám a kontraindikáciám (rizikám) použitia systemických konštelácii na strane klienta. Oslovené budú možné riziká u facilitátora, kvality, ktoré sú potrebné pre jeho lepšiu efektivitu, dôležitosť supervízie a jeho/jej dôslednej práci na sebe a svojich nespracovaných témach. Vysvetlíme si aj rôzdielne prístupy a techniky systemickej práce a ich súčasný vývoj. Počas workshopu bude možnosť zážitku prostredníctvom riadenej imaginácie. Teoretický rámec bude prakticky vysvetľovaný pomocou krátkych mikrosytémov.

 

IVAN PAVLOVIČ

Je psychológ a psychoterapeut. V súčasnosti už ôsmy rok pôsobí v Bratislave v psychiatrickom stacionári Spirare, kde vedie nielen individuálnu a skupinovú psychoterapiu, ale aj systemické konštelácie. Okrem praxe sa venoval aj výučbe hlbinnej psychológie, psychoterapie, transpersonálnej psychológie a rôznym iným praktickým predmetom na PEVŠ v Bratislave a UCM v Trnave. V súčasnosti pôsobí na UK v Bratislave. Počas doktorandského štúdia robil kvalitatívny výskum psychohygieny u psychoterapeutov.

V minulosti pracoval šesť rokov aj ako poradenský psychológ pre dospelých, páry a rodinu. Má ukončený certifikovaný psychodynamický výcvik a výcvik v systemických konšteláciách. Dlhodobo sa vzdelával aj v procesorientovanej psychológii a rodinnej terapii podľa Virginie Satirovej. Je spoluzakladateľom Slovenskej psychedelickej spoločnosti (SAPAS) a členom Českej psychedelickej spoločnosti (CZEPS). V septembri minulého roku absolvoval spolu s troma ďalšími členmi SAPAS výcvik na terapiu postraumatickej stresovej poruchy (PTSD) pomocou látky MDMA. V osobnom živote sa venuje hlavne bojovým umeniam, joge, meditácii a kontaktnej improvizácii (playfight).